Aprotinin: Safe and effective in all patients undergoing orthotopic liver transplantation?

RJ Porte*, MJH Slooff

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)808-810
Aantal pagina's3
TijdschriftLiver Transplantation
Volume7
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - sep.-2001

Citeer dit