Archaeal uptake of enantiomeric amino acids in the meso- and bathypelagic waters of the North Atlantic.

Eva Teira*, Hendrik van Aken, Cornelis Veth, Gerhard J. Herndl

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

119 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)60-69
Aantal pagina's10
TijdschriftLimnology and Oceanography
Volume51
DOI's
StatusPublished - 2006

Citeer dit