Archeologische karteringspilot op basis van het AHN en luchtfoto’s: Het Friese klei-op-veengebied tussen Oudkerk en Oldeboorn

Mart Scholte Lubberink, Marco Bakker, Trijneke Sibma

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Tijdens het promotieonderzoek van de tweede auteur zijn – mede in opdracht van de Provincie Fryslân - opgravingen uitgevoerd te Wartena en Leeuwarden-Bullepolder. Samen met werkzaamheden in de vorm van boringen, archeologische begeleidingen en geomagnetisch onderzoek leverde het veldwerk ook informatie op over de aanwezigheid van andere vindplaatsen en voormalige verkavelingssystemen rondom de opgravingslocaties (Bakker 2013; Bakker in voorbereiding). Door gebruik te maken van oudere literatuur (Cnossen 1958, Janssen 1989) het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en historische luchtfoto’s van de RAF waren aanvullend nog meer sporen van vindplaatsen en voormalige verkavelingssystemen te karteren.

Omdat karteringen door middel van veldonderzoek duur zijn en bewerkelijk, is het voor het promotieonderzoek, maar ook voor de (door)ontwikkeling van het provinciaal archeologisch beleid, zinvol om uit te zoeken in hoeverre een nadere analyse van historische luchtfoto’s en het AHN in de rest van het Friese klei-op-veengebied vruchtbaar en efficiënt is als opmaat naar bijvoorbeeld een meer gericht uit te voeren waarderend booronderzoek. Om dit doel te bereiken is een pilot uitgevoerd in opdracht van provincie Fryslân, gericht op het digitaliseren van luchtfoto’s en kaartmateriaal in een vooraf begrensd gebied. In dit rapport wordt verslag gedaan van de werkzaamheden en de resultaten van deze karteringspilot.

Dit rapport is ook verschenen onder de naam: Archeologische karteringspilot op basis van luchtfoto’s: het oostelijke deel van het Friese klei-op-veengebied.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijGroninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's17
StatusPublished - 2016

Citeer dit