ASO Author Reflections: Stage-Adjusted Reduced Follow-Up of Melanoma Patients is Justified and Cost Effective, Until Biomarkers to Predict Prognosis Have Been Identified

Anne Brecht Francken, Josette E H M Hoekstra-Weebers, Eric Deckers, Harald J Hoekstra*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

92 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1418-1419
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of Surgical Oncology
Volume27
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum3-sep.-2019
DOI's
StatusPublished - 1-mei-2020

Citeer dit