Assessing the progression of autophagy pathways in different organisms and tissues

Fulvio Reggiori*, Patrice Codogno

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftMethods
Volume75
DOI's
StatusPublished - 15-mrt-2015

Citeer dit