Assessing the quality of convex approximations for two-stage totally unimodular integer recourse models

Ward Romeijnders, D. Morton, Maarten van der Vlerk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
243 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)211-231
TijdschriftINFORMS Journal on Computing
Volume29
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit