Assessing the severity of traumatic brain injury - time for a change?

O Tenovuo*, Ramon Diaz-Arastia, L E Goldstein, DJ Sharp, Joukje Naalt, van der, ND Zasler

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-12
Aantal pagina's12
TijdschriftJournal of Clinical Medicine
Volume10
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2021

Citeer dit