Assessment procedures regarding end of life-decisions in neonatology in the Netherlands

OnderzoeksoutputAcademic

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 803 - p. 830
Aantal pagina's10
TijdschriftMedicine and Law
Volume24
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2005

Citeer dit