Association of Crohn's disease-associated NOD2 variants with intestinal failure requiring small bowel transplantation and clinical outcomes

M. Janse, R. K. Weersma*, D. L. Sudan, E. A. M. Festen, C. Wijmenga, G. Dijkstra, D. Mercer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)877-878
Aantal pagina's4
TijdschriftGut
Volume60
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2011

Citeer dit