Astro-WISE and Grid

Kor Begeman, Andrey N. Belikov*, Fokke Dijkstra, Zheng Meyer-Zhao, Edwin A. Valentijn, Willem-Jan Vriend

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
214 Downloads (Pure)

Samenvatting

The paper reviews the Astro-WISE infrastructure and demonstrates that the Astro-WISE Information System provides a Grid itself. We describe the integration of Astro-WISE with an external Grid infrastructure (BiGGrid). The integration is performed on all infrastructural layers (data storage, metadata and processing layers) with Astro-WISE as a "master" infrastructure. We report the use of the integrated infrastructure for the processing of Astro-WISE hosted data and for the future development of Astro-WISE and Target projects.

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)355-366
Aantal pagina's12
TijdschriftExperimental Astronomy
Volume35
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusPublished - jan.-2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Astro-WISE and Grid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit