Asylum seekers' perspectives on vaccination and screening policies after their arrival in Greece and The Netherlands

Christina Louka*, Elizabeth Chandler, Adelita V Ranchor, Hans Broer, Spyros Pournaras, Sofanne J Ravensbergen, Ymkje Stienstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
130 Downloads (Pure)

Zoekresultaten