Atomically precise graphene nanoribbons: interplay of structural and electronic properties

Koen Houtsma*, Joris de la Rie, Meike Stöhr*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
17 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)6541–6568
TijdschriftChemical Society Reviews
Volume50
Nummer van het tijdschrift11
Vroegere onlinedatum12-apr-2021
DOI's
StatusPublished - aug-2021

Citeer dit