Atrial fibrillation and heart failure temporality: does it matter?

Colinda Van Deutekom, Isabelle C. Van Gelder, Michiel Rienstra*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
6 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)247-248
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropace
Volume25
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 16-feb.-2023

Citeer dit