Atrioventricular septal defect with tetralogy of Fallot: Results of surgical correction - Invited commentary

T Ebels*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2082-2084
Aantal pagina's3
TijdschriftAnnals of thoracic surgery
Volume66
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - dec.-1998

Citeer dit