Author response to Letter to the Editor: 'AB0, von Willebrand factor/Factor VIII and portal vein thrombosis in decompensated cirrhosis: Too late to unmask the culprit?'

Bernard Scheiner, Patrick G. Northup, Ton Lisman*, Mattias Mandorfer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
65 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1790-1791
Aantal pagina's2
TijdschriftLiver International
Volume40
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - 1-jul.-2020

Citeer dit