(Dutch) Bank levy

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

De kredietcrisis heeft in Nederland in 2012 geleid tot de invoering van een bankenbelasting. Deze belasting treft zogenoemde ongedekte schulden waarmee banken hun bedrijf financieren. Banken zijn bankenbelasting verschuldigd voor zover hun ongedekte schulden een doelmatigheidsvrijstelling overtreffen. De bankenbelasting wordt verhoogd indien aan het bestuur een bovenmatige bonus wordt toegekend. Andere landen hebben heffingen ingevoerd die vergelijkbaar zijn met de Nederlandse bankenbelasting. Om samenloop van deze heffingen te voorkomen zijn maatregelen getroffen ter voorkoming van dubbele bankenbelasting. De techniek van de Nederlandse bankenbelasting en de voorkoming van dubbele bankenbelasting staat in deze bijdrage centraal.
Aan de invoering van de bankenbelasting zijn in de parlementaire geschiedenis doelstellingen en randvoorwaarden verbonden. Deze worden ook in de bijdrage besproken. Betwijfeld kan worden of zij volledig zijn gerealiseerd met de invoering van de huidige bankenbelasting.
Vertaalde titel van de bijdrage(Dutch) Bank levy
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)36-47
Aantal pagina's12
TijdschriftOnderneming en Financiering
Volume2014
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2014

Keywords

  • Bankenbelasting, banken, internationale dubbele bankenbelasting

Citeer dit