Bariatric surgery in a testicular cancer survivor: Restoring both metabolic and testosterone status

Ellen L. D. Volders, Jourik A. Gietema, Andre P. van Beek, Marloes Emous, Janine Nuver*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)12-14
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Cancer
Volume158
Vroegere onlinedatum2021
DOI's
StatusPublished - nov.-2021

Citeer dit