Basic treatment of bipolar disorder: Therapeutic advantages and disadvantages of lithium

I. Wilting, E.R. Heerdink, A.C.G. Egberts, W.A. Nolen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)328 - 333
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume139
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 2004

Citeer dit