BBMRI-ERIC Directory: 515 Biobanks with Over 60 Million Biological Samples

Petr Holub*, Morris Swertz, Robert Reihs, David van Enckevort, Heimo Mueller, Jan-Eric Litton

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
126 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)559-562
Aantal pagina's4
TijdschriftBiopreservation and biobanking
Volume14
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - dec-2016

Citeer dit