Bedrijventerreinen in Tynaarlo. In hoeverre zijn bedrijven lokaal gebonden?

Machiel Adema

OnderzoeksoutputAcademic

465 Downloads (Pure)

Samenvatting

De gemeente Tynaarlo is een gemeente met veel natuurlijke waarden en een mooi landschap. Ook heeft de gemeente vijf bedrijventerreinen binnen haar grenzen waarvan bedrijventerrein de Vriezerbrug nabij Tynaarlo het meest gewild is vanwege de gunstige ligging. Het bedrijventerrein ligt direct aan de A28 en heeft daardoor een goede bereikbaarheid en het is een mooie zichtlocatie. Bedrijventerrein de Vriezerbrug oefent daardoor niet alleen aantrekkingskracht uit op lokale bedrijven maar ook op bedrijven van buiten de gemeente. Momenteel is men bezig het bedrijventerrein uit te breiden. Onder de inwoners van de gemeente Tynaarlo leeft het idee dat de natuurlijke waarden van de gemeente mogelijk bedreigd worden doordat de gemeente steeds meer grond uitgeeft voor bedrijventerreinen. Op de website van de gemeente valt te lezen dat er de komende jaren, voor alle bedrijventerreinen in de gemeente, alleen plaats zal zijn voor lokale bedrijven, dit zijn bedrijven die elders in de gemeente gevestigd zijn en naar een bedrijventerrein willen of moeten verhuizen. Volgens de Actiegroep tot behoud van de Eelder es zijn er op de bedrijventerreinen in de gemeente, en dan met name op het bedrijventerrein de Vriezerbrug, niet alleen lokale bedrijven gevestigd, maar ook veel niet-lokale bedrijven. Het probleem is derhalve dat Tynaarlo aantrekkingskracht heeft op niet-lokaal gebonden bedrijven, terwijl de bedrijventerreinontwikkeling vooral gestuurd zou moeten worden door lokale bedrijven. Dit gaat mogelijk ten koste van de ruimte voor natuurlijke waarden en het landschap in de gemeente. Er bestaan verschillende beleidskaders die betrekking hebben op de bedrijventerrein ontwikkeling van de gemeente Tynaarlo. Na het bestuderen van alle beleidsdocumenten blijkt dat er verschillende visies zijn op het grondgebied van de gemeente. Zo wordt uit de Regiovisie Groningen-Assen 2030 duidelijk dat er voor de gemeente Tynaarlo vooral een rol is weggelegd op het gebied van natuur en lokale bedrijvigheid. Maar in het POPII en het Kompas voor het Noorden wordt gesproken over economische kernzones en in die beleidsstukken ligt de gemeente Tynaarlo binnen zo’n kernzone; het gaat daarbij om het gebied langs de A28 en de spoorlijn. En in deze kernzone zou juist de bedrijvigheid die zich wil vestigen in de regio moeten worden geconcentreerd. Daarbij gaat het niet alleen om niet-lokale bedrijvigheid. De gemeente Tynaarlo zelf stelt in de door haar opgestelde discussienota voor het structuurplan Tynaarlo dat er nieuwe uitbreiding gewenst is ten bate van lokale bedrijvigheid. Deze uitbreiding is naar verwachting in 2010 volledig uitgegeven. Er blijkt een spanningsveld te bestaan tussen de verschillende beleidskaders en overheden. Algemene conclusie Uit dit onderzoek blijkt dat er veel niet-lokale bedrijven gevestigd zijn binnen de gemeente Tynaarlo en dat iets meer dan de helft van alle bedrijven minstens even tevreden zou zijn met een vestigingsplaats in Groningen en/of Assen en/of de gemeente Noordenveld. Specifiek op het bedrijventerrein Vriezerbrug zijn de bedrijven minder lokaal gebonden (qua omzet, personeel en toeleveranciers) dan op de terreinen in Groningen en Assen. Als Vriezerbrug wordt gezien als een ‘gewone’ snelweglocatie dan is de uitkomst volstrekt logisch (gegeven de geringe economische massa van Tynaarlo). Als Vriezerbrug wordt gezien als een bedrijventerrein voor de lokale bedrijvigheid in Tynaarlo is deze uitkomst zeer verrassend. Een meer eenduidige beleidsvisie –gedragen door overheid en bevolking- lijkt gewenst.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's67
StatusPublished - 2005

Citeer dit