Being in Two Minds-The Challenge of Heart Failure with Preserved Ejection Fraction Diagnosis with a Single Biomarker

Navin Suthahar, Carsten Tschöpe, Rudolf A de Boer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)46-49
Aantal pagina's4
TijdschriftClinical Chemistry
Volume67
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 8-jan-2021

Citeer dit