Belief revision aiming at truth approximation. Inroduction and overview.

T.A.F. Kuipers, G. Schurz

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)151 - 163
Aantal pagina's13
TijdschriftErkenntnis
Volume75
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2011

Citeer dit