Bespreking van: C.M.E.P. van Lent: Internationale intra-concernmobiliteit (Diss. Tilburg) Deventer, Kluwer 2000

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)106 - 129
Aantal pagina's24
TijdschriftArbeidsrechtelijke annotaties
Volume3
StatusPublished - 2001

Citeer dit