Best Interests of the Child-Assessments for recently arrived refugee children: Behavioural and children’s rights perspectives on decision-making in migration law

Vertaalde titel van de bijdrage: Best Interests of the Child-Assessments met recentelijk gearriveerde gevluchte kinderen: Gedragswetenschappelijke en kinderrechtelijke perspectieven op beslissingsprocessen binnen het migratierecht

Onderzoeksoutput

6234 Downloads (Pure)

Samenvatting

Als kinderen asiel aanvragen in Nederland onderzoekt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of ze bescherming nodig hebben als vluchteling. Bij de beslissing over het asielverzoek moeten de belangen van het kind voorop staan, zoals dat op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag geldt voor alle beslissingen die op kinderen betrekking hebben. Met dit onderzoek is gekeken naar hoe vanuit een orthopedagogische invalshoek de belangen van gevluchte kinderen onderzocht zouden kunnen worden. Dit gebeurt in zogeheten Best Interests of the Child (BIC)-Assessments. Uit het onderzoek is gebleken dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan mogelijke klachten die voortkomen uit traumatiserende gebeurtenissen die de kinderen in het land van herkomst of tijdens de vlucht hebben meegemaakt. Ook is onderzocht hoe kinderen geholpen kunnen worden om hun levensverhaal te vertellen. Gevluchte kinderen vinden dit vaak moeilijk, terwijl dat wel nodig is om te weten waarom ze bescherming vragen. De BIC-Assessments zijn uitgevoerd bij 16 alleenstaande kinderen en 11 kinderen die samen met hun ouders zijn gevlucht. De BIC-Assessments bleken betrouwbare informatie te geven die de IND zou kunnen meewegen in de beslissing over het asielverzoek. Bij de meeste van deze kinderen was sprake van ontwikkelingsrisico’s in de opvoedingsomgeving in het land van herkomst. Een meerderheid van de kinderen kampte met sociaal-emotionele problemen. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het mogelijk is om op een wetenschappelijk onderbouwde manier de belangen van gevluchte kinderen te onderzoeken. Om die belangen ook daadwerkelijk mee te laten wegen in de asielbeslissing lijkt het echter nodig dat de Vreemdelingenwet wordt aangepast.
Vertaalde titel van de bijdrageBest Interests of the Child-Assessments met recentelijk gearriveerde gevluchte kinderen: Gedragswetenschappelijke en kinderrechtelijke perspectieven op beslissingsprocessen binnen het migratierecht
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Kalverboer, Margrite, Supervisor
  • Knorth, Erik, Supervisor
  • Zijlstra, Elianne, Co-supervisor
  • Post, Wendy, Co-supervisor
  • Grietens, Hans, Beoordelingscommissie
  • Liefaard, T., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Timmerman, Greetje, Beoordelingscommissie
Datum van toekenning14-jun.-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0487-5
Elektronische ISBN's978-94-034-0486-8
StatusPublished - 2018

Citeer dit