Bestaat er bij patiënten met mild astma een risico van versnelde achteruitgang van de longfunctie door onderhoudsbehandeling met uitsluitend bronchusverwijders?

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
TijdschriftSpreekuur Huisartsgeneeskunde
StatusPublished - nov-2011

Citeer dit