BETWEEN BROADCASTING POLITICAL MESSAGES AND INTERACTING WITH VOTERS: The use of Twitter during the 2010 UK general election campaign

Todd Graham*, Marcel Broersma, Karin Hazelhoff, Guido van't Haar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

    OnderzoeksoutputAcademicpeer review

    240 Citaten (Scopus)
    8 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten