Beyond the Biopolitics of Capability and Choice in Human Development: Being, Decision and World

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)69-88
Aantal pagina's20
TijdschriftMillennium-Journal of international studies
Volume44
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2015

Citeer dit