Bifurcations and chaos in the Lorenz-96 model

Dirk van Kekem, Alef Sterk

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)13-15
TijdschriftPerio*diek
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2017

Citeer dit