Bijdrage tot de kennis van erythema exsudativum multiforme

Hendrik Hamminga

Onderzoeksoutput

76 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift is bedoeld als een bijdrage tot de kennis van erythema exsudativum mutliforme. In de inleiding wordt beschreven hoe Hebra tot het opstellen van dit ziektebeeld is gekomen en in welke mate zijn opvattingen nadien aan wijzigingen bloot gesteld zijn geweest. De schrijver is van mening, dat latere opvattingen, die niet onaanzienlijk van het oorspronkelijke concept van Hebra verschilden, tot verwarring aanleiding hebben gegeven. De door verschillende auters gedeelde zienswijze, dat erythema exsudativum multiforme als een syndroom moet worden beschouwd, heeft hiertoe waarschijnlijk in aanzienlijke mate bijgedragen. Schrijver verdedigt de mening, dat deze laatste opvatting slechts voor een deel der gevallen geldt en dat deze, althans voorlopig, niet met het door Hebra beschreven ziektebeeld mogen worden vereenzelvigd. Dit laatste dient als het idiopatische type te worden beschouwd, terwijl aan de als syndromen geduide gevallen, de benaming symptomatisch type van erythema exsudativum multiforme zou kunnen worden gegeven. Op grond van eigen bevindingen en de literatuur worden de verschillen tussen beide vormen, zowel wat het verloop als wat het huidbeeld betreft, nader omschreven (hoofdstuk II en III). ... Zie: Samenvatting.
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • de Ruiter, M.B, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning21-mrt-1956
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1956

Citeer dit