Bijdrage tot het onvolwaardigenprobleem. Een onderzoek naar de sociale en economische positie des onvolwaardigen en arbeidsvolwaardigen in een omschreven gedeelte van ons land

Jan Sijbrandus Stratingh

Onderzoeksoutput

104 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de eerste afdeeling van dit proefschrift wordt de medisch-hygiënische facet van het onvolwaardigenprobleem besproken. Allereerst wordt er op gewezen, dat omtrent de definities van de begrippen onvolwaardigheid en arbeidsonvolwaardigheid allerminst eenheid van opvatting heerscht. Omdat rekening moet worden gehouden met de omstandigheid, dat alle categorieën van onvolwaardigen behalve speciale studie, ook speciale moeilijkheden en speciale mogelijkheden opleveren, wat de sociale bemoeiïngen betreft, is het noodzakelijk, dat alle onvolwaardigen worden ingedeeld in een viertal hoofdgroepen, n.l. A. de lichamelijk onvolwaardigen, B. de geestelijk onvolwaardigen, C. de door een langdurige lichaams- of geestesziekte onvolwaardig geworden personen, D. de ouden van dagen. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Datum van toekenning22-mei-1946
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1946

Citeer dit