Bill Hillier's Legacy: Space Syntax – A Synopsis of Basic Concepts, Measures, and Empirical Application

Claudia Yamu*, Akkelies van Nes, Chiara Garau

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
33 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer3394
TijdschriftSustainability
Volume13
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 2021

Citeer dit