Binary tree versus single level tree classification of white blood cells

G.H. Landeweerd, T. Timmers, E.S. Gelsema, M. Bins, M.R. Halie

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  28 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)571-577
  Aantal pagina's7
  TijdschriftPattern recognition
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit