Binding and transport of D-aspartate by the glutamate transporter homologue GltTk

Valentina Ivanovna Arkhipova, Gianluca Trinco, Ettema Thijs, Sonja Jensen, Dirk Slotboom*, Albert Guskov

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
334 Downloads (Pure)

Zoekresultaten