Biocatalytic and Structural Properties of a Highly Engineered Halohydrin Dehalogenase

Marcus Schallmey, Robert J. Floor, Bernhard Hauer, Michael Breuer, Peter A. Jekel, Hein J. Wijma, Bauke Dijkstra, Dick B. Janssen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
107 Downloads (Pure)

Zoekresultaten