Blatter Radicals as Bipolar Materials for Symmetrical Redox-Flow Batteries

Jelte S. Steen, Jules L. Nuismer, Vytautas Eiva, Albert E.T. Wiglema, Nicolas Daub, Johan Hjelm, Edwin Otten*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
52 Downloads (Pure)

Zoekresultaten