‘BODICON’: BODIes of CONtact Identity negotiations and biocultural effects in the Roman colonies of Macedonia, Greece

OnderzoeksoutputAcademic

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)52
Aantal pagina's1
TijdschriftTijdschrift voor Mediterrane Archeologie
Volume32
Nummer van het tijdschrift63
StatusPublished - 2020

Citeer dit