Boekbespreking Baanbrekend leren - een levenswerk. Een biografisch onderzoek naar het leren, leven en werken van vrouwen

M. van Essen

OnderzoeksoutputProfessional

18 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)413-415
Aantal pagina's3
TijdschriftPedagogische Studiën
Volume79
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2002

Citeer dit