bookreview: Regional Development in China: States, Globalization and Inequality (Yehua Dennis Wei)

P. Druijven

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)412 - 414
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume3
StatusPublished - 2003

Citeer dit