Borrelia burgdorferi mimicking central nervous system relapse in diffuse large B cell lymphoma

Marcel Nijland*, Martijn Bakker, Kees Meijer, Wouter Plattel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2947-2948
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of Hematology
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec.-2020

Citeer dit