Bottom-up fabrication of a proteasome-nanopore that unravels and processes single proteins

Shengli Zhang, Gang Huang, Roderick Corstiaan Abraham Versloot, Bart Marlon Herwig Bruininks, Paulo Cesar Telles de Souza, Siewert-Jan Marrink, Giovanni Maglia*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

69 Citaten (Scopus)
236 Downloads (Pure)

Zoekresultaten