Breakpoints and drug exposure are inevitably closely linked

J. W. C. Alffenaar, O. W. Akkerman, M. S. Bolhuis, M. J. Boeree, W. C. M. de Lange*, T. S. van der Werf

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
215 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1384
Aantal pagina's1
TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
Volume59
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2015

Citeer dit