Bridging between Organocatalysis and Biocatalysis: Asymmetric Addition of Acetaldehyde to ss-Nitrostyrenes Catalyzed by a Promiscuous Proline-Based Tautomerase

Ellen Zandvoort, Edzard M. Geertsema, Bert-Jan Baas, Wim J. Quax, Gerrit J. Poelarends*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

71 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1240-1243
Aantal pagina's4
TijdschriftAngewandte Chemie-International Edition
Volume51
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2012

Citeer dit