Bridging the gap between CBME in theory and practice: The role of a teacher community

A.J. Gercama, T.A.M. van Lankveld, J. Kleinveld, G. Croiset, R.A. Kusurkar

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
30 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)486-491
Aantal pagina's6
TijdschriftPerspectives on medical education
Volume3
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit