Bridging the gap between complexity science and clinical practice by formalizing idiographic theories: a computational model of functional analysis

Julian Burger*, Date C van der Veen, Donald J Robinaugh, Rick Quax, Harriëtte Riese, Robert A Schoevers, Sacha Epskamp

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
116 Downloads (Pure)

Zoekresultaten