Building and maintaining an archaeomalacological reference collection

Fleur Dijkstra*, Youri van den Hurk, Canan Çakirlar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4-10
Aantal pagina's7
TijdschriftArchaeo+Malacology Newsletter
Nummer van het tijdschrift35
StatusPublished - 2021

Citeer dit