Burgerschapsvorming in meervoud. Democratische vorming op de scholen van Teachers College New York (1917-1947)

Pieter van Rees*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

43 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze bijdrage worden aan de hand van drie scholen in New York tijdens het Interbellum verschillende perspectieven op en praktijken van democratische vorming uiteengezet. De drie scholen waren verbonden aan Teachers College waar verschillende groepen onderwijswetenschappers en –filosofen invloedrijke theorieën formuleerden. Aan de hand van archiefmateriaal en historische publicaties wordt nagegaan hoe wetenschappelijke inzichten werden omgezet in verschillende varianten van democratische burgerschapsvorming. Op Lincoln werden inzichten van het childdevelopment kamp gecombineerd met een society-centered curriculum. Dit leidde tot een praktijk van democratische vorming rond maatschappelijk relevante thema’s en zelfbestuur, gericht op het ontwikkelen van een uitgesproken maatschappij- en zelfkritische houding. Op Horace Mann for Boys werden inzichten van de humanisten en de social efficiency beweging in praktijk gebracht. Democratisch burgerschap was gebaseerd op erkenning van de reële verschillen tussen mensen en het ontwikkelen van persoonlijke deugden als discipline, eerbied en doorzettingsvermogen. Onderwijs op Horace Mann for Girls overlapte met het child-development kamp door een constante gerichtheid op de sociale ontwikkeling van de leerlingen. Zeggenschap over eigen activiteiten werd gecombineerd met een nadruk op zelfbeheersing en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor minderbedeelden. Deze resultaten geven aanleiding tot reflectie op het huidige debat over burgerschapsvorming in Nederland.
Vertaalde titel van de bijdrageCitizenship education in plural. Democratic education at the schools of Teachers College New York (1917-1947)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)185-203
Aantal pagina's19
TijdschriftPedagogische Studiën
Volume98
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2021

Citeer dit