Business Engineering: Dynamic Modeling Instruments for a Dynamic World

J.W. van Meel, H.G. Sol

OnderzoeksoutputProfessional

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)440-462
Aantal pagina's23
TijdschriftSimulation & gaming
Volume27
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec-1996
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit