CALF MUSCLE MOMENT, WORK AND EFFICIENCY IN LEVEL WALKING - ROLE OF SERIES ELASTICITY

AL HOF*, BA GEELEN, J VANDENBERG

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

161 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)523-537
Aantal pagina's15
TijdschriftJournal of biomechanics
Volume16
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 1983

Citeer dit