Camera-onderzoek naar grondpredatoren en nestpredatie bij weidevogels in Skriezekrite Idzegea

Egbert van der Velde*, Jos Hooijmeijer, Mark Walinga, Theunis Piersma

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

95 Downloads (Pure)

Samenvatting

Skriezekrite Idzegea is een belangrijk weidevogelgebied in het zuid-westen van Friesland met nog relatief hoge dichtheden weidevogels. Ondanks een groot aandeel weidevogelbeheer heeft het gebied vanaf 2015 te kampen gehad met een toegenomen predatiedruk waardoor de weidevogelstand is afgenomen en in het verleden behaalde positieve resultaten verloren zijn gegaan. De nestverliezen worden toegeschreven aan een toename van niet-bejaagbare martersoorten als hermelijn, bunzing en steenmarter. Om deze aanname te onderbouwen is met behulp van cameravallen getracht te achterhalen welke grondpredatoren binnen het gebied aanwezig zijn en in welke mate ze verantwoordelijk zijn voor nestpredatie. Daarnaast is gekeken naar de invloed van een nieuw type camera van het merk Browning op het broedresultaat van weidevogelnesten, omdat uit
voorgaand camerawerk naar voren kwam dat cameravallen van het veel gebruikte merk Reconyx vaak opgemerkt werden door nachtelijke zoogdieren. Een effect wat ongewenst is bij het monitoren van nesten. Bunzing en steenmarter werden vrijwel overal aangetroffen in tegenstelling tot hermelijn en wezel. Katten werden veruit het meest waargenomen. Vos bleek niet aanwezig. Dat o.a. Reconyx-cameravallen regelmatig opgemerkt worden door nachtelijke zoogdieren werd bevestigd. Voor de camera’s van het merk Browning die voor de nestmonitoring gebruikt zijn kon dit niet aangetoond worden. In totaal werden 93 nesten van kievit, grutto of scholekster gevolgd waarvan 46 met camera werden gevolgd en 47 als controlenest dienden om het effect van camera’s bij nesten te bepalen. Er was geen significant verschil tussen de broedresultaten van cameranesten en controlenesten. Nestpredatie was met 22,5% aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Door dit geringe verlies was de steekproefgrootte onvoldoende om vast te stellen in welke mate specifieke predatoren verantwoordelijk zijn. Er werd nestpredatie door bunzing, steenmarter en zwarte kraai vastgesteld. Daarnaast werd duidelijk dat het gebruik van nestcamera’s of nestmarkering in het algemeen risico’s met zich meebrengt doordat predatoren, in dit geval zwarte kraai, kunnen aanleren dat er voedsel verkrijgbaar is bij specifieke objecten.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijUniversity of Groningen
Aantal pagina's26
StatusPublished - 1-okt.-2019

Citeer dit