Can Passive Leg Raising Be Considered the Gold Standard in Predicting Fluid Responsiveness?

Simon T. Vistisen*, Johannes Enevoldsen, Thomas W. L. Scheeren

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
285 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1075-1076
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Volume195
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 15-apr.-2017

Citeer dit